1P - juf Diana en Ilma

K1A - juf Hanne en juf Femke

K1B - juf Magalie

K2K3A - juf Karen en juf Els

K2K3B - juf Claire

K2K3C - juf Hanne

L1A - meester Matthias en juf Ellen

L2 - juf Sarah en juf Nele

L3 - juf Jozefien

L4 - juf Annelies en juf Nathalie

L5 - juf Amélie

L6A - juf Célynn en juf Kimberly