Privacyverklaring Gemeentelijke Basisschool Destelbergen

Om als basisschool een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur, bijvoorbeeld met ons online afgeschermd schoolopvolgingssysteem Broekxonweb
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden
Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Wij geven alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen.
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheidsdienst mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking.

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens verschillende activiteiten. Spontane, niet-geposeerde foto’s en sfeerbeelden kunnen op elk moment worden gemaakt.

Voor het maken van gerichte beelden vragen we de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s). Onder gerichte beelden verstaan wij individueel beeldmateriaal waardoor één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht of waarvoor wordt geposeerd, zoals individuele foto’s, groeps- en klasfoto’s.

Voor de publicatie van dit beeldmateriaal vragen we een bijkomende toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s). We maken hierin een onderscheid tussen publicatievormen die minder of meer openbaar zijn. Hoe meer openbaar, hoe groter de kans dat het beeldmateriaal verder wordt gebruikt door anderen.

De school maakt en publiceert enkel het beeldmateriaal waarvoor de wettelijke vertegenwoordiger(s) expliciet toestemming hebt/hebben gegeven. Hij of zij kan/kunnen deze toestemming op elk moment opnieuw intrekken. Hij of zij heeft/hebben bovendien altijd recht op toegang tot en verwijdering van het beeldmateriaal. Ook als hij of zij bezwaar maakt/maken tegen spontane foto’s en sfeerbeelden waarop zijn/haar/hun kind te zien is, zullen wij deze verwijderen. Voor al deze zaken mag u ons schrijven of e-mailen.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar gbdes@telenet.be of per brief naar het adres dat u vindt bij de contactgegevens op deze website.

Vragen en klachten

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

De Vlaamse Toezichtcommissie kunt u bereiken per e-mail op contact@toezichtcommissie.be of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.

 De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op contact@apd-gba.be of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

(Laatst bijgewerkt op 5 oktober 2020)