Onze school is een Gemeentelijke Basisschool. Dit houdt in dat de school bestuurd wordt door de Gemeenteraad van Destelbergen.

Wij bieden uw kinderen:

 • een open school (zowel voor jongens als meisjes)
 • een neutrale school los van elke ideologische of confessionele dwang
 • enthousiaste kleuterleidsters en ondervindingrijke leerkrachten
 • mooie, ruime klassen met in elke klas een computerhoek
 • een volledig ingerichte computerklas met 20 windows/mac computers
 • aparte speelplaats voor kleuter en lager
 • differentiatie i.v.m. speelmogelijkheden tijdens de middagpauze : vb. voetbal, speeltuin, basket, dans,…
 • regelmatige leeruitstappen
 • Taalinitiatie Frans voor K3, L1 t.e.m. L4
 • Vanaf het vijfde leerjaar: Frans spreken, lezen en schrijven
 • oog voor mensen uit de hele wereld: vb. maandelijks koffiemoment
 • twee jaarlijkse boerderij of zeeklas, openluchtklas, bosklas in 2017-2018 zijn de volgende openluchtklassen gepland: eerste en tweede leerjaar: boerderijklas  derde en vierde leerjaar: bosklas vijfde en zesde leerjaar: bosklas
 • schoolreis voor de kleuterklassen
 • zwemles om de 14 dagen voor het lager (L1 – L4)
 • doorgedreven zorgbeleid
 • een intense samenwerking tussen personeel, Oudercomité, Vriendenkring en Inrichtende Macht

Pedagogisch project (uit het schoolreglement)

De gemeentelijke basisschool van Destelbergen heeft een lange traditie van opvoeding en onderwijs voor alle kinderen uit de regio.
Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van de godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd. Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd en goedgekeurd door de gemeenteraad in een door haar erkend pedagogisch project.
Dit pedagogisch project bepaalt de aard, het karakter van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven of zich neutraal op te stellen, het pedagogisch project te respecteren. Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur, als inrichtende macht van onderwijs, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs.

Onze school is een basisschool, d.w.z. een school voor kleuteronderwijs en lager onderwijs.

Gemeentelijk onderwijs staat voor pluralistisch onderwijs. Dit wil zeggen dat de school alle godsdienstige, filosofische en levensbeschouwelijke opvattingen respecteert.

De school wil de kinderen opvoeden voor een maatschappij:
– die de ontplooiing van al haar leden beoogt en die de onderlinge verschillen als een verrijking beschouwt;
– die niet alleen de persoonlijke maar ook de collectieve belangen verdedigt;
– die de vrijheid verdedigt, de ondernemingszin bevordert en de zin voor verantwoordelijkheid ontwikkelt.

De school wil de kinderen voorbereiden op een kritisch en creatieve deelname aan het maatschappelijk leven. Met haar visie op ontwikkeling en opvoeding erkent de school dat:
– elk kind anders is;
– kinderen moeten gewaardeerd worden in hun eigen kennen en kunnen;
– een kind moet beschermd worden voor zichzelf.

Dit houdt in dat cognitieve, motorische, dynamisch-affectieve, sociale doelen evenwichtig worden ingebouwd in het pedagogisch project van de school. Een kind weerbaar maken voor de maatschappij van morgen betekent dat de totale persoonlijkheid ontwikkeld wordt. Deze opvoedingsrelatie berust op gezag en wederzijds respect.

De school wil een klimaat creëren en behouden waar elk kind zich thuis voelt. Dit is nodig om de gestelde doelen te bereiken. De complexiteit en de veelheid van het doelenpakket noopt tot gestructureerd overleg en planning. De neerslag daarvan wordt gecentraliseerd en geordend in een schoolwerkplan. Bij het opstellen en ontwikkelen van dit schoolwerkplan, baseert de school zich op de leerplannen van OVSG. Bindmiddel tussen de gehanteerde inhouden is de waarneming en de studie van het eigen milieu. Die aanknoping betekent ook dat de school oog wil hebben voor veranderingen en tendensen in de samenleving. Momenteel aanziet de school als kenmerkend:
– de hoge vlucht van wetenschap en techniek met repercussies op werkomstandigheden, werktijd en vrije tijd;
– de toenemende productie en consumptie in relatie met consumentenopvoeding en milieubewust gedrag;
– de veelheid aan informatie vanuit diverse media;
– de nood aan creativiteit en kritische instelling;
– de groeiende internationalisering;
– de nood aan solidariteit.

Naar de ouders toe worden contact, overleg en inbreng beoogd. Werkelijke inbreng dient te gebeuren
in de geest van het opvoedingsproject van de school met een positieve ingesteldheid en voldoende
toekomstgericht.

Dit en nog meer is vervat in het pedagogisch project dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van 26/02/92.

Pedagogisch project :

De school is neutraal, los van elke ideologische of confessionele dwang. (een open geest hebben, zonder vooroordelen en respect voor ieders mening)

Alle kinderen worden evenwaardig (oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden) behandeld.

De school is gemengd. Dit dient verder geaccentueerd te worden. Zowel jongens als meisjes kunnen zich uitleven. (gelijkwaardigheid van man en vrouw wordt nagestreefd). Het kind staat centraal.

De school is een basisschool. De integratie tussen kleuter- en lagere school krijgt zeer hoge prioriteit. Alle kinderen, klein en groot moeten er zich thuis voelen. (fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid)

De school werkt vernieuwend en volgt, op een doordachte manier, de evoluties in didactiek en pedagogiek op de voet. (intellectueel nieuwsgierig blijven, levenslange zin voor studie en vorming) 

Wij streven een intense samenwerking en interactie tussen personeel, oudercomité, vriendenkring en inrichtende macht na, met de bedoeling de school optimaal te laten functioneren.

De school heeft oog voor mondiale en sociale problemen en zal de boodschap van solidariteit aan zijn kinderen meegeven.(getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid)

De school staat open voor de mening van iedereen en houdt daar in de grootst mogelijke mate rekening mee. (mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken)